Amar Ujala

Shah Times

Samay Ki Khoj

MBA(Media Basic Analysis)

Swadesh

Jansandesh Times

Dainik Aaj

Dainik Bhaskar

Veer Arjun

Union Vani

Amar Bharti

Punjab Kesari

Nyayadrashti

Data Sandesh

Darpan View

Swastik Sahara

Mayur Samvad

Naitik Aawaz Samwad Data

Tejas Bharat

Sangyan Akhbar